จัดการบทเรียน จัดการแบบทดสอบ จัดการวิดีโอ จัดการข้อมูลสมาชิก ตรวจใบกิจกรรม
Comment
จัดการวิดีโอ

วิดีโอ

เรื่อง

เรื่องที่ 0

ดูวิดีโอ แก้ไข ลบ

เรื่อง

เรื่องที่ 0

ดูวิดีโอ แก้ไข ลบ

เรื่อง 4-3 วิธีการสร้างรูปทรงกรวย

เรื่องที่ 4 เครื่องมือ Drawing

ดูวิดีโอ แก้ไข ลบ

เรื่อง 4-5 วิธีการสร้างรูปทรงกลม

เรื่องที่ 4 เครื่องมือ Drawing

ดูวิดีโอ แก้ไข ลบ

เรื่อง 4-2 วิธีการสร้างรูปทรงกระบอก

เรื่องที่ 4 เครื่องมือ Drawing

ดูวิดีโอ แก้ไข ลบ

เรื่อง 4-1 วิธีการสร้างรูปสี่เหลี่ยม

เรื่องที่ 4 เครื่องมือ Drawing

ดูวิดีโอ แก้ไข ลบ

เรื่อง 5-1 การสร้างแจกัน 9 เหลี่ยม

เรื่องที่ 5 การใช้เครื่องมือปรับแต่งโมเดล

ดูวิดีโอ แก้ไข ลบ

เรื่อง 5-2 วิธีการสร้างแจกัน

เรื่องที่ 5 การใช้เครื่องมือปรับแต่งโมเดล

ดูวิดีโอ แก้ไข ลบ

เรื่อง 5-4 การทำตู้กระจก

เรื่องที่ 5 การใช้เครื่องมือปรับแต่งโมเดล

ดูวิดีโอ แก้ไข ลบ

เรื่อง 5-3 วิธีทำโต๊ะชั้น

เรื่องที่ 5 การใช้เครื่องมือปรับแต่งโมเดล

ดูวิดีโอ แก้ไข ลบ

เรื่อง 6-1 โมเดลแก้วมีหูจับ

เรื่องที่ 6 การสร้างและออกแบบชิ้นงาน

ดูวิดีโอ แก้ไข ลบ

เรื่อง 7-1 การทำโมเดลตู้

เรื่องที่ 70 การสร้างโมเดลตู้

ดูวิดีโอ แก้ไข ลบ

เรื่อง 8-1 โมเดลโซฟา

เรื่องที่ 80 การสร้างโมเดลโซฟา

ดูวิดีโอ แก้ไข ลบ
เพิ่มวิดีโอ