จัดการบทเรียน จัดการแบบทดสอบ จัดการวิดีโอ จัดการข้อมูลสมาชิก ตรวจใบกิจกรรม
จัดการแบบฝึกหัดท้ายบท

เรื่องที่ 1 เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์

เพิ่มคำถามเรื่องที่ 1

เรื่องที่ 2 เรื่อง เริ่มต้นใช้งาน Google SketchUp

เพิ่มคำถามเรื่องที่ 2

เรื่องที่ 3 เรื่อง ส่วนประกอบของโมเดล

เพิ่มคำถามเรื่องที่ 3

เรื่องที่ 4 เรื่อง เครื่องมือ Drawing

เพิ่มคำถามเรื่องที่ 4

เรื่องที่ 5 เรื่อง การใช้เครื่องมือปรับแต่งโมเดล

เพิ่มคำถามเรื่องที่ 5

เรื่องที่ 6 เรื่อง การสร้างและออกแบบชิ้นงาน

เพิ่มคำถามเรื่องที่ 6

จัดการคำถาม ( แบบทดสอบ ก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่องที่ 1 )
1.)

ก.
ข.
ค.
ง.

แก้ไข ลบ
2.) การนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยงานออกแบบนั้นมีส่วนประกอบที่สำคัญยกเว้นข้อใดต่อไปนี้

ก. ผู้ออกแบบ (Operator)
ข. ผู้บริโภค (Consumer)
ค. การประมวลผลการจัดเก็บข้อมูล (Processing and Display)
ง. การแสดงผล (Output)

แก้ไข ลบ
3.) ข้อใดเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์โดนอาศัยพื้นฐานรูปทรงเรขาคณิตทั้งหมด

ก. แจกัน โคมไฟ โต๊ะ ม้านั่ง
ข. แจกัน โคมไฟ ถุงผ้า ม้านั่ง
ค. แจกัน โคมไฟ ม้านั่ง กระเป๋า
ง. แจกัน โคมไฟ งานฉลุ กระเป๋า

แก้ไข ลบ
4.) เพราะเหตุใดการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงมีขนาด รูปทรง สี แตกต่างกัน

ก. เพื่อเป็นไปตามความต้องการของตลาด
ข. เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
ค. เพื่อให้นำกลับมาใช้ได้อีก
ง. เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า

แก้ไข ลบ
5.) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแล้วไม่ซ้ำแบบใครถือเป็นงานที่เกิดจากสิ่งใด

ก. ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์
ข. การนำความรู้มาประยุกต์ใช้
ค. การนำความรู้ทางศิลปะมาใช้
ง. ประสบการณ์และการฝึกฝน

แก้ไข ลบ
6.) กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์เกิดจากข้อใด

ก. เกิดจากการรับรู้จากประสาทสัมผัส
ข. เกิดจากอุบัติเหตุ ความบังเอิญ
ค. เกิดจากทักษะการทำบ่อยๆ
ง. เกิดจากความคิดสร้างสรรค์

แก้ไข ลบ
7.) ข้อใดเป็นการรับรู้คุณประโยชน์ของผู้บริโภคต่องานออกแบบ

ก. การจัดหาสิ่งของเครื่องใช้เข้าบ้าน
ข. ความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีค่า หาได้ยาก
ค. ความรู้สึกที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์
ง. ความรู้สึกประทับใจจากการมองเห็น

แก้ไข ลบ
8.) ข้อใดคือลักษณะบ่งชี้ความเป็นการออกแบบ

ก. เป็นกิจกรรมการทำงาน เพื่อให้ได้กำไร
ข. เป็นกิจกรรมใช้ความคิด เพื่อหาคำตอบของปัญหา
ค. เป็นกิจกรรมแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ผลที่ดีกว่าเดิม
ง. เป็นกิจกรรมการใช้วัสดุต่างๆมาทำประโยชน์

แก้ไข ลบ
9.) ข้อใดเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นความสะดวกสบายในการใช้สอย

ก. เก้าอี้มีสัดส่วนนั่งแล้วรู้สึกสบาย
ข. เก้าอี้มีระบบไฟฟ้าขับเคลื่อนที่
ค. เก้าอี้ที่ทำจากวัสดุแข็งแรง ทนทาน
ง. เก้าอี้มีระบบแสงเสียงอัตโนมัติ

แก้ไข ลบ
10.) ข้อใดเป็นสมบัติด้านวิชาชีพด้านจริยธรรมที่สำคัญที่สุดของนักออกแบบผลิตภัณฑ์

ก. ไม่มีพฤติกรรมลอกเลียนแบบงานผู้อื่น
ข. มีความชำนาญในการแก้ปัญหา
ค. มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ง. มีทักษะประสบการณ์ออกแบบ

แก้ไข ลบ
11.) คุณสมบัติที่ดีของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ใดสำคัญน้อยที่สุด

ก. มีราคาขายพอสมควร (price)
ข. มีความแปลกใหม่ (innovation)
ค. วางตลาดในเวลาที่เหมาะสม (timing)
ง. มีเรื่องราวที่มา (story)

แก้ไข ลบ