จัดการบทเรียน จัดการแบบทดสอบ จัดการวิดีโอ จัดการข้อมูลสมาชิก ตรวจใบกิจกรรม
รายงานข้อมูลสมาชิก

เลขที่ ชื่อ - นามสกุล จัดการข้อมูล

10

เด็กชายสุรนาถ กำแพงแก้ว

ผลการเรียน   แก้ไข   ลบ

14

เด็กหญิงสุทธิชา ตุ่มรังษี

ผลการเรียน   แก้ไข   ลบ

15

เด็กหญิงกนกมณี มณีโสภณ

ผลการเรียน   แก้ไข   ลบ

19

เด็กหญิงปิยะธิดา ทุนเกิด

ผลการเรียน   แก้ไข   ลบ

22

เด็กหญิงสุภิชญา ปวนใจชม

ผลการเรียน   แก้ไข   ลบ

23

เด็กหญิงรสศรินทร์ ใจบาล

ผลการเรียน   แก้ไข   ลบ

24

เด็กหญิงกนกพร ปาละโกน

ผลการเรียน   แก้ไข   ลบ

26

เด็กหญิงฉัตรเพชร ธิคุณรัตน์

ผลการเรียน   แก้ไข   ลบ

28

เด็กหญิงชนนีญา สิทธิราช

ผลการเรียน   แก้ไข   ลบ

29

เด็กหญิงชลพรรษ ปวงอินไหล

ผลการเรียน   แก้ไข   ลบ

31

เด็กหญิงปนัดดา เครือแก้ว

ผลการเรียน   แก้ไข   ลบ

32

เด็กหญิงปรียานุช อภิวัฒน์กุลชัย

ผลการเรียน   แก้ไข   ลบ

38

เด็กหญิงณฐมน ท้าวภูมิเมฆ

ผลการเรียน   แก้ไข   ลบ

40

เด็กหญิงปริญญา วิชัยแสน

ผลการเรียน   แก้ไข   ลบ

42

เด็กหญิงสกาย ดวงแก้วกาญจน์

ผลการเรียน   แก้ไข   ลบ

0

ผลการเรียน   แก้ไข   ลบ

1

นางสาวจินดาพร พุทธิเกียรติ

ผลการเรียน   แก้ไข   ลบ

45

นางสาวสายจิตร์ ร่มเงิน

ผลการเรียน   แก้ไข   ลบ