จัดการบทเรียน จัดการแบบทดสอบ จัดการวิดีโอ จัดการข้อมูลสมาชิก ตรวจใบกิจกรรม
จัดการเนื้อหาการเรียนรู้

หัวข้อบทเรียน

เรื่องที่ 1 เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์

เรื่องที่ 2 เรื่อง เริ่มต้นใช้งาน Google SketchUp

เรื่องที่ 3 เรื่อง ส่วนประกอบของโมเดล

เรื่องที่ 4 เรื่อง เครื่องมือ Drawing

เรื่องที่ 5 เรื่อง การใช้เครื่องมือปรับแต่งโมเดล

เรื่องที่ 6 เรื่อง การสร้างและออกแบบชิ้นงาน