หน้าหลัก แนะนำการใช้บทเรียน ข้อมูลรายวิชา ลงทะเบียน ผู้พัฒนา ผู้ดูแลระบบ

เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

แนะนำการใช้บทเรียน

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาออกแบบ 3 มิติ รหัสวิชา ง30251 ครูผู้สอนได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้

การจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างสื่อ การเรียนการสอน โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง เอื้ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเวลาและสถานที่ ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนได้ตามความต้องการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชา ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้ก่อนเรียน จำนวน 20 ข้อ

เนื้อหาในบทเรียนมีทั้งหมด 6 เรื่อง
เข้าศึกษาบทเรียนตามลำดับพร้อมทั้งทำกิจกรรมในแต่ละเรื่อง โดยกิจกรรมแต่ละเรื่องประกอบด้วย
  • 1. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้
  • 2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ
  • 3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียน
  • 4. ทำใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติประจำหน่วยการเรียนรู้
  • 5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนจนครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้ว ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพื่อ ประเมินความรู้หลังเรียน จำนวน 20 ข้อ
ทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากไม่เข้าใจเนื้อหาในเรื่องใด สามารถเข้าศึกษาเนื้อหาใหม่เพื่อทบทวนได้อีกครั้งและสามารถสอบถามได้จาก ช่องทาง “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” หรือศึกษาจาก “แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม”
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่และเวลา ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาบทเรียนได้ตามความต้องการ